<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, July 01, 2005

Nikko - Temples i tranquilitat

Alumnes japonesos fent turisme

Estatua dels tempes shogun!

Temples i mes temples!

3 Comments:

At 5:03 AM, Anonymous Anonymous said...

Una salutació del José Manuel, el Joan ventura, l'Íñigo, el Juanjo, el Jesús, l'Alonso i el Quim.

El nostre missatge des de Viaró, donant classe als cracks adolescents és: quins collons!

 
At 12:27 PM, Anonymous Sònia BB said...

Ostres!!!!! que chulo,que tal amb els budistes??

 
At 3:26 PM, Anonymous Anonymous said...

Sembleu el Shin shan. Entre el kimono-pijama que porteu i totes les jovenetes que us envolten....
Quin trio! Ja es poden calçar ja les japoneses!
Quin perill!

En fi ja veig que tot moltbé. Aneu mantenint-nos informats, ok?

 

Post a Comment

<< Home