<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, June 30, 2005

mmmm.... colegiales!


Typical Japanese postcard


Hem fet amigues! :)

3 Comments:

At 10:15 AM, Anonymous Anonymous said...

Ostres! Aquí hi ha més japonesos que a la Sagrada Familia!! JAJAJA :D

-carla-

 
At 12:31 PM, Anonymous Sònia BB said...

Nois ja està be que feu amistat, pero aneu amb compte qu no us acusin de perversió de menors, que semblen molt jovenetes! je je

 
At 7:36 AM, Anonymous Anonymous said...

Esparveeeeeeeers!!! Miqui.

 

Post a Comment

<< Home