<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, June 25, 2005

Viatjar es compartir (3 days to go)

5... 4... 3... 2... 1...

Stuff to share
escuma afaitar.---fra/alb
sabó. ------uri
un despertador. alb
paper higičnic. -------uri/alb
joc cartes. --------uri
farmaciola bàsica:
- anticops, ---fra/alb
- antifebre,---fra/alb
- antidiarrea,--- fra/alb
- gasses,---fra/alb
- tirites -------uri/alb
- xiclets -------uri/alb
llanterna? -----voleu dir que cal? jo crec que no fra. Ok alb
Fil per estendre roba -- alb
+ alguna pinça -----uri
fil i agulla ---fra/alb
crema/s solars. --- alb
boses de la brossa/ boses de plastic ------uri
sabó per rentar roba ---pensaré quina és millor.fra / alb
paper i boli/llapis ------uri
tallaungles, tisores ---fra (tisores)tallaungles crec que no es necessita
obrallaunes -- alb
algun ganivet o eines varies (potser no ens ho deixen passar a l'aeroport). No ho fotis a la bossa de mà! :)
temes d afeitamenta ("cuchilla") -----cada ú la seva
espuma i after shave --- alb
desodorant -------uri
forquilla i ganivet per cadascú (es necessita?) --- alb en porta

0 Comments:

Post a Comment

<< Home