<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, June 30, 2005

Ryokan life style


Arribada al ryokan Tokanso (Nikko)


Nota: un de nosaltres no portava calc,otets (no hi ha c, en aquest teclat)

2 Comments:

At 4:45 AM, Anonymous Anonymous said...

Ostres! Quines pintes! Però si només falta en Shin Shan per aqui... I aq pijames? Ja els duieu o és que ja heu començat a firar-vos?!

Ja veus... N'hi que s'ho passen d'allò més bé mentre uns quants estem aqui pencant com "negres"!!!! Si es que...

I el peix cru per esmorzar que? Recomanable? O vau anar directes al lavabo?

Doncs res que si veieu el Shin Shan per aqui li diueu que l'estic buscant, okis?

Misae.

 
At 12:29 PM, Anonymous SoniaBB said...

Un de vosaltres no portava calçotets? umm que voleu que us imaginem al tres sense ells?
Aneu amb pijames, i despres que a dormir al restaurant també!!!! jo quina enveja sana!!!!!!

 

Post a Comment

<< Home