<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, June 27, 2005

Avui toca fer la maleta... (1 day to go)

5... 4... 3... 2... 1...

8 Comments:

At 7:19 AM, Anonymous Anonymous said...

Quina emoció! Quina emoció!!!
Espero que mantingueu això al dia perque ja teniu una lectora ;)

Que us ho passeu fantàstic! :D


- Carla -

 
At 7:46 AM, Anonymous Anonymous said...

Muxa suerte, pasadlo bien!

jorge

 
At 9:20 AM, Anonymous Anonymous said...

canyi,
ja has demanat permís als integrants de l'expedició per fer públiques totes les experiències que compartiràs durant aquest viatge?
i abans de respondre pensa-t'ho bé, perquè si dius que `sí´ serà mentida...

-un dels integrants del viatge-

 
At 9:23 AM, Blogger acanyi said...

Es sabrà tot... o no :) .. pero al resposta es 'SI'

Albert.

 
At 10:41 AM, Anonymous susan (la companya de pis del francesc...) said...

weno xics...molta sort al viatge!
Que no tus perden les maletes! je je je


p.d envieu postaletes!!

 
At 1:56 PM, Anonymous Anonymous said...

eiiiii!

jo crec que caldrà que ens portis una mica de menjar de cada lloc per poder-ho celebrar després a la casa d'Argentona... per cert, encara no ens hi has convidat, no??????????????????

Petons dels tres,

Ester

 
At 11:32 AM, Anonymous Anonymous said...

Esperem que el món no se vos quedi petit... que la fuerza os acompañe, al.lotets.

Una abraçada... a la Marta!

Marian

 
At 2:14 PM, Anonymous Anonymous said...

Jope, quina enveja...what an envy!!!! Que us ho passeu d'allò + B i que heu de b/veure de tot x tots nosaltres. Espero que aneu ficant fotos xq penso mirar aquesta pagina cada dia...palabrita del niño Jesús.
A Sydney preneu un cappuccino a la meva salut a la terrassa de la Opera House. Allà em vaig prendre el meu primer cappuccino australià (sniff, sniff,...)
Bona sort i aneu al tanto que "hay muxo malo por ahi suerto"
Una abraçada
Joan Ventura

 

Post a Comment

<< Home