<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, July 15, 2005

Sydney s acaba :(

Australia, Sydney i la Marta Cabot s acaben el dia 15 de Juliol!! :(((

Per ofegar la nostra pena anirem cap a San Francisco, California!

Amb els canvis horaris viurem un dia 15 de Juliol de 30 o 40 hores (encara no ho hem pogut calcular al detall)

NZ0104 Fri 15th Jul 2005 Sydney(11:30) --> Auckland(16:30)
NZ0008 Fri 15th Jul 2005 Auckland(19:20) --> San Francisco(12:20) (viatjem enrera en el temps! tot son hores del dia 15 de Juliol!)

Fins aviat!

2 Comments:

At 1:02 AM, Anonymous Anonymous said...

Osti... aixo que el 15 de juliol tambe acaba amb mi.... buf.... nire amb compte pel que pugui passar....

Gracis per venirrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sper que Sydney us hagi tractat be i que les ameriques siguin tambe amaizinggggggg!

Ma

 
At 11:28 AM, Anonymous Sonia BB said...

Molta sort a les Ameriques!!!! Aqui us puc assesorar una miqueta, jo vaig estar a California 15 dies.
1er consell: no circuleu a mes de milles de les que us diuen (max 100 Km/H) o és possible que tingueu tota la poli al radera i un helicopter sobrevolant els potencials assesins o algo aixi.. ;)
Si voleu estalviar una miqueta, i destrosar-vos un pèl l`estomac, trobareu a les benzineres hamburgueses i hot dogs a 75 centaus amb llauna de Doctor Pepper a 1 dollar!!!!per un parell de dies està bé

 

Post a Comment

<< Home