<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, July 14, 2005

Increible :: pilar de 4!

Pilar de 4?? clar que si! i amb un anxaneta de 75 kilos! Mai enrere!

Supereu aixo! :)

El vam fer a les Blue Mountains no sense grans esforc,os i hores d entrenament

5 Comments:

At 3:32 AM, Anonymous Anonymous said...

jeje, lástima de los pies esos de arriba q le restan un "pelín" de credibilidad a la foto... ;)

 
At 4:08 AM, Anonymous Anonymous said...

Espectacular! O_O
A més a més hi ha una altra persona caminant per la paret!!
Impressionant! JAJAJA XD

- Carla -

 
At 12:59 AM, Anonymous Anonymous said...

Ei! quina imaginacio que teniu!!!! Qui camina per la paret? quins peus resten credibilitat???????..... aix... que no, que no! que en ho vam currar i va quedar realment coooooool!!!!!!!

I els 3 reis mags ja m'han abandonat de nou... :(

Ma

 
At 8:49 AM, Blogger Jess Wong said...

Ostres!
A Austràlia hi ha tius que volen. Què fort!!!

 
At 11:22 AM, Anonymous Sònia BB said...

Je je je ! Que bó!. Prova superada nois? No se, no se,.....Potser si retoqueu el peus amb el photoshop... ;)

 

Post a Comment

<< Home