<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, July 13, 2005

Port Macquarie :: Vida al backpacker

El mes amunt que hem arribat ha estat Port Macquarie (400Km nord de Sydney aprox.) i basicament hem fet vida amb la gent del backpacker

La caseta, mes info aqui. Thanks Michelle!!

Rollo acudit: 1 irlandesa, 1 austriaco, 1 mejicana, 3 catalans i UNA catalana (Marta)... i encara hi falta gent!

Sortida del sol, a les 5 i pico del mati!

Tenim una pila de fotos com aquesta :)

2 Comments:

At 1:38 AM, Anonymous Anonymous said...

Hola Francesc, tinc l'Aran a dormir i aprofito per saludar... ja veig que el viatge us va super bé!!! Genial el pilar (je, je...)
respecte les fotos de postes de sol, aquest any el concurs de fotografia de Caixa de Manlleu va sobre el tema CEL, així que a veure si presentes alguna foto...
laura

 
At 11:20 AM, Anonymous Sònia BB said...

Ostres quin cel més maco!i que ben acompanyats que esteu!!
Tambè voldrè veure la pila de fotos que teniu d`aquests cels!
Vagi bé!!!!!!!!!!!!

 

Post a Comment

<< Home