<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, July 10, 2005

Enquesta :: Que penseu de la bossa de l Oriol?

Des del primer dia de viatge la bossa de l Oriol ha portat polemica. Quina es la vostra opinio?
La polemica bossa al aeroport de Londres

En un mercat de Sydney venen bosses com la seva!

L Oriol, el mar i la bossa

3 Comments:

At 1:44 PM, Anonymous sarri said...

Si trobeu l'Steve (el caçador de cocodrils aquell sonat que surt pel 33) mantingeu-vos allunyats no sigui cas que us capturi pel seu zoologic. jejeje

Vinga, mai enrere!

sarri

 
At 4:04 PM, Blogger uriuriu said...

tot i que la meva opinio potser no sera del tot objectiva..., personalment, no crec que n hi hagi per tant. es evident que se n ha fet un gra massa. el que va comensssar com una espurna de gelosia per voler tenir una maleta igual com la meva, es va convertir en una mena d obsessio per exagerar-ne qualsevol tret (fixeu-vos amb quina malicia esta feta la primera foto, enganxada amb una mena de pla-picat que en ressalta la cremallera tergiversant-te les dimensions reals...).
el summum ja va ser trobar-ne d iguals al mercat principal de Sydney: quedava demostrat que hi havia persones que sabien valorar els aspectes estetics i estar "a la ultima" en questions de mercat!
I nois, que no cal que munteu aquests xous per una maleta... si voleu que us en regali una nomes ho heu de demanar!
:D

-uri-

 
At 2:46 AM, Anonymous Núria Flituà said...

Jo el que no paro de preguntar-me és què passa amb la motxilla quan s espatlla la cremallera...
:)
Quin viatge, nens...
A seguir disfrutant i per suposat (q tpc ho dubto) a seguir explicant-nos cosetes!!!

Besitoooooooos!!!

Núria
(acabo d sortir del xoc x la foto de l'aranyot domèstic... aish)

 

Post a Comment

<< Home