<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, July 12, 2005

Australia wild life (2na part) :: Parc per a turistes

Com que la gent no va quedar contenta amb les fotos als animalos de "pelux" ens hem vist obligats a visitar un park d aquests amb animalons dels que mosseguen de veritat


Traient veri a una simpatica serp

Koala. La foto no es massa bona... sorry

"Peazo" cocodrilo tot dinant

Lluuiiiiissss!

6 Comments:

At 3:57 AM, Anonymous Núria Flituà said...

Well well well acabo de ratllar el parquet de la feina, les dents m han crescut 3m (en alçada). OTTIA QUIN VIAAAATXUUUU!!!
Ajkorta, Albert, tinc una curiosity: x aquí al curro ens preguntàvem si el teu papi no deu ser pas profe de filosofia... jjjj q n és de petit, el món, eh? És q el meu compi Albert va ser alumne del teu pare!!!! Ka fort no?
Nens, li feu un superatxutxon a la princeseta de Sidney de part meva, plis????

Besitos a tots 4!!

Núria

PD I la cremallera-bossa encara funciona? S q m té prukupada...

PDT 10 punts pel pilar de 4. Fullerus. ;P

 
At 4:16 AM, Anonymous Anonymous said...

Ep, Canyi, estás molt maco amb el cangur. Però a que no fas el mateix amb el cocodril? XD

-Carla-

 
At 1:01 AM, Anonymous Anonymous said...

Aixo es amor........

Gracis per l' atxutxon Flit! Ha arribat amb forca!!!!!! (vull dir forsssa amb c trencada, ok?)

:)

Mua!

Ma

 
At 11:17 AM, Anonymous SòniaBB said...

OOOOOOOOOOOOh! Albert com has sigut capaç de menjar-te un d`ells?
Mira quina carona!!!!!Si ho sabes et mossegaria! oooooh! jo en vull un!!

 
At 5:27 AM, Blogger Jess Wong said...

Acaben de fer un programa per tv3 on surt aquest zoològic que heu visitat. Sembla que explicaven el trasllat del "peazo" cocodril a les seves noves instal·lacions. Quina passada! Molt bé la foto de l'Albert i el cangur.

 
At 1:36 AM, Blogger acanyi said...

Hola

Nuria: Si si.. mon pare es el profe de filosofia que comenteu ... a la familia canyigueral es facil seguir-li el rastre :)

Cocodril: 800 Kg ... no ens vam caure be mutuament i no va ser possible una foto intima com amb el cangur... next time maybe :)

 

Post a Comment

<< Home