<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 02, 2005

Reflexio

Aixo s-acaba, avui tenim el mati per visitar gent rara a un parc i continuar el viatge cap a Sydney, aixo ja esta, la veritat s-ens ha fet curt, i ens hem quedat al.lucinats de com son de bons aquesta gent, cal aprendre mooooooooltes coses, des dels papers pel terra, l-amabilitat, les religions, reciclar, biciletes, distribucio de la casa, la cuina, l-arquitectura...bufff

Hi ha una foto que diu (com a les pelis) i la veritat es que ES MILLOR, encara no he marxat i ja tinc ganes de quedarm-hi i saber mes coses.

Realment la vida es pot viure de moltes maneres: amb molt, amb poc, amb menys encara i amb ilusio, tot es possible.

Cal fer un mon millor!!!!!

B, nomes volia donar una reflexio una mica seria d-aquest viatge que veig que te un seguiment tipus gran hermano... qui guanyara? i arribara a la final?

Vinga, records a tots i totes (y a los que no entienden el catalan).

1 Comments:

At 10:49 AM, Anonymous Anonymous said...

Eiiiiiiii, què passa neeeens!!!
És veritat tius: això és com el Gran Germà! Ara, però, és com si ja estiguéssiu a la final ja que només sou tres els participants. Heu d'anar fent "punts" perquè la gent amb els dies es vagi decantant per algun dels tres.
El premi segur que tindreu cadascun de vosaltres de manera segura quan finalitzi tot plegat per tan sols haver participat serà un fabulós viatge i estada a la capital del Maresme d'una manera totalment il·limitada en el temps. Us agrada el premi? És lo que hi ha!!!
Colla de Wyllies Focs; bon viatge cap a Austràlia!!!
Salutacions del nou inquilí del carrer de Cuba de Mataró.

 

Post a Comment

<< Home