<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 02, 2005

Gratacels i pilars!

Zona de gratacels des del mirador de l ajuntament de tokio

Pilar_de_2@TOKYO (de 3 no podem.. algu ha de fer la foto!)

2 Comments:

At 12:30 PM, Anonymous SòniaBB said...

oeee oeee

aaaaaaaaamb la senyera si senyor!!

 
At 4:40 AM, Anonymous Anonymous said...

Molt bé castellers!
I amb la samarreta de la Festa Major Alternativa de Badalona 2005, sí!

A portar-la ben lluny pel món.

(volem pilar de 3)

francesc.duran

PS: quina "ilu" poder-vos seguir des d'aquí!

 

Post a Comment

<< Home