<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, July 06, 2005

Platgeta!

Striptease!
Banyito a Bondi (pronunciat Bondai)
Marta@Bondi
Francesc@Bondi
Oriol@Bondi cami de Coogee (pronunciat Cuji)

2 Comments:

At 8:15 AM, Anonymous Sònia BB said...

Però no haviem quedat que era hivern! Si és així que valents!!!!!!Osti Francec és una il.lusio optica o fas quest salt de debò!!!!?????

 
At 12:06 PM, Anonymous Anonymous said...

Neeeens i nena!
Però si sou els Beach Boys!!!
Francesc: però que yanqui que ets! sembles un vigilante de la playa en plena acció! Guaaaaaauuuuuu!!! (ens has impressionat a tots plegats desafiant d'aquesta manera tant agosarada les lleis de la gravetat). Això sí Francesc: amb aquests pantalons es nota que ets fill del barri mariner de l'Havana!
Records per tothom
Adéu!!!
Oriol

 

Post a Comment

<< Home