<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, July 05, 2005

Sydney!
MonorailTorre de SydneyMarta i el pont de Sydney
Ai que monos... :)

2 Comments:

At 6:41 AM, Blogger fra said...

fixeu-vos b amb el cabell de la marta... en els propers dies patira algun canvi...

que ja toca, no?

Em sembla que no sap amb qui juga.
jajajaj

---------------
Ens hem enterat de Londres 2012 i estem molt contents, pero tambe ens hem enterat dels atemptats... i crec que haurien d-haver retirat les tropes d-irak.
Quin pais sera el proper?
-espanya no.

 
At 8:11 AM, Anonymous Sònia BB said...

Desgraciadament gairebé tothom està en el" puto bote" de que et pugi tocar . De fet avui he anat amb tren i metro i he tingut una petita sensació d`angoixa, que malaid sigui me l`han creat aquelles personatges que no estimen la seva visa i encara menys la dels demès.Diuen que l`atemptat a sigut per la reunió dels G8 a Escocia, pero a saber en questió de terrorisme mai s`estar segur de res!
Vosaltres a disfrutar molt, I no us deixeu emportar per la pscisis que comença a ver aEEUU, sobretot a LA, i NY. UN petó a tots. com deia Lennon ALL WE NEED IS PEACE

 

Post a Comment

<< Home