<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, July 05, 2005

Pilar#2 ... conseguit!
Pilar fet al costat de l opera de Sydney aquest mati!

4 Comments:

At 3:31 AM, Anonymous Anonymous said...

Sniff, sniff, sniff...quins records.... per cert, quin solazo!!!! No oblideu visitar la part hispana, les patates braves no sín iguals i la paella és molt diferent però fa gracia.
Anem cap a classe...fins després
Joan Ventura

 
At 6:40 AM, Anonymous Anonymous said...

Veiem que aneu superant les proves. Serà qüestió d'anar complicant les proves. Així que esperem un pilar de tres i que algu us faci la foto (ja no valen excuses).

Petonets, desde bcn.

No patiu que comencem a pensar unes proves diferents per dinamitzar una mica mÈs el viatge. No fos cas que us avorrissiu mentres la gent d'aqui treballa... jejejeje

 
At 10:14 AM, Anonymous Anonymous said...

Australiatopitecus catalanensis!!!
Què tal?
Una altra prova superada: sí, sí...
D'aquí a poques hores se sabrà si Madrid organitzarà les Olimpíades del 2012. Haureu de prendre nota de com ho varen fer aquí a Sydney amb els seus Jocs Olímpics per si surt Madrid vencedora de l'elecció de demà; però com els de Barna '92 res de res!!!
Vagi bé!
Salutacions de l'
Oriol

 
At 8:13 AM, Anonymous Sonia BB said...

Je je pero no era un pilar de tres?
Vale algú ha de fer la foto. Superat!!!!!!

 

Post a Comment

<< Home