<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, July 04, 2005

Hem trobat la Marta!

Hem trobat la Marta!Li hem fet entrega de tots els regals, cartes i petons que ens vau enviar per a ella!Records i petons de la Marta a tots i totes!!

2 Comments:

At 8:04 AM, Anonymous Sonia BB said...

Hola Marta!!
No ens coneixem gaire, sóc la Sònia aquella noia de cabells arrisat que a vegades et trobes per la tele o clap
Nena que bé que t`ho estas passant eh? i ara tens als tres fantàstics al teu costat, quin perill eh!
Apa disfruta molt i si tens pensat tornar a Barcelona ja m`explicaràs!
Vagi molt bé!!!!!!

 
At 8:06 AM, Anonymous Sònia BB said...

AHHHH que guapos que esteu tots a la foto!!!!!!!!Fa fred per allà perque aqui fot una calor!

 

Post a Comment

<< Home