<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 09, 2005

Dia "perro" a Manly

Ferry cap a Manly (pronunciat Manly)

Dormint a la gespa

Noia estirada a la platja

Dormint en un bar

3 Comments:

At 4:59 AM, Anonymous Anonymous said...

Molt bé!
Fent contraband de costums.

Ara a Austràlia també pesen figues ;)

Us en sortiu prou bé, potser és que ja ho havíeu practicat a casa eh...

Apa, seguiu amunt i avall que us seguim llegint!

francesc.duran

PS: per quan el pilar de 3?

 
At 5:31 AM, Blogger Jess Wong said...

Ara començo a entendre(i suposo que vosaltres també) com és que els japos s'adormen a tot arreu.

 
At 4:09 PM, Anonymous Anonymous said...

no nomes aviat hi haura un pilar de tres... sino que ens atrevirem amb un de quatre!!!!
mes detalls... properament aqui a la plana web!


els expedicionaris.

 

Post a Comment

<< Home