<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 16, 2005

Travessa del Golden Gate by bike

La boira es molt tipica a S.F. durant l estiu i ens ha pillat de ple

Golden Gate amb boira

Que si, que si, que es el Golden Gate

Amunt, molt amunt

Els 3 herois han sobreviscut!

2 Comments:

At 4:39 PM, Blogger Jess Wong said...

Wala! Qué quai el Pont emboirat. Només us ha faltat un "banyito" a lo Vertigo (hitchcock, of course). Ostres... Sant Francesc és una mica xungo per les bicis, no? tanta pujada i baixada...
Seguiu enviat fotos que això mola.

 
At 2:12 AM, Blogger acanyi said...

Hola Jess Wong,

Per si no havies llegit l altre missatge torno a Bcn el dia 26 al migdia i el 27 al vespre torno a marxar :(. Nomes podriem veure ns el dia 26 a la nit si us animeu a acostar-vos a Bcn per xerrar sobre tokyo.. sento no poder ser mes flexible!

 

Post a Comment

<< Home