<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 16, 2005

Matrix 2 i pilars de 2


Matrix 2

Pilar de 2 davant Alcatraz

1 Comments:

At 10:45 AM, Anonymous Anonymous said...

Impressionant Franqui!!!!!!!
Ens has tornat a deixar a tots enlluernats amb els teus impressioanats salts. El Francesc desafiant la llei de la gravetat de nou. Li has trobat gustillo eh que repeteixes l'experiència!!! Tope americà!!! Welcome to America, USA!!!
Això sí: un altre cop amb aquests fantàstics pantalons Levi's Havana's of Mataró!!! California Jeans!!! Si senyor: Mataró cruïlla de cultures!!!!! (com el festival que s'està fent aquests dies. Podries cedir la teva imatge com a logotip del festival per a properes edicions. I cobrar drets d'imatge!!!!!!).
Amb tot l'afecte del món em despedeixo del Franqui i de la resta d'expedicionaris.
Apa bonics! Fins aviat, que ja falta menys!!!
Salutacions de l'
Oriol

 

Post a Comment

<< Home