<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, July 07, 2005

reflexio II

Arribem a l-equador del viatge i continuem frescos... aixo es un no parar, ara que estem aposentats a Sydeny estem visitant moltes coses. La marta esta mes guapa que de costum. Estic molt content que tot li vagi molt b, ja parla perfectament l-angles, i te molta gent coneguda.

La ciutat es un encant, tot i que no saps mai on mirar a l-hora de travesar els carrers(els cotxes van al reves). Et sorpren que a la ciutat no hi hagi cap grafitti ni gamberrada, la gent cuida molt tot, i no tinc cap queixa., estic allucinant amb algunes comparacions que faig amb espanya o catalunya,....

mare de deu... quantes coses que es poden millorar..

B fins la propera reflexio.
See you later!!! (fins despres)

Francesc

La gent que viatge en transports publics no posa els peus als seients del davant(per tal destar mes comodes) perque esta prohibit i penalitzat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home