<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, July 20, 2005

Matrix 3

Per als fans de la serie de Matrix, aqui teniu la tercera entrega. Matrix @ Death Valley

No es cap doble, es ell mateix

1 Comments:

At 9:57 AM, Anonymous Anonymous said...

Matrix-Franqui of l'Havana,
un altre cop impressionant!!! Això sí: de mica en mica, però, et vas americanitzant; ara ja no portes aquells famosos jeans-peixaters, sinó unes esplèndides bermudes que fan joc amn les bambes vermelles. La veritat és que, juntament amb aquesta samarreta ben cenyideta, tot plegat et queda prou bé. A més amb la teva pigmentació ben clareta i amb les teves piguetes, pots passar perfectament com a nord-americà!
El sal és el més espectacular dels tres realitzats fins al moment. I sí, ja ho vaig dir jo que la llei de la gravetat quedava perillosament desafiada amb la irrupció del monstre de l'Havana: Franqui el Matrix!!!
Francesc, t'estàs superant tiu! Cada vegada estàs batent el teu propi rècord. Salta puça!!! Amunt amunt i fora!!! D'aquí a la lluna, i un cop hi arribis hi fas una volta sencera, que ja tindràs l'experiència d'aquests estiu fent la volta al nostre planeta terra i no t'hi perdràs pas, i si t'hi perds fas un dels teus saltironets cap a baix i segur que vas a parar al nostre planeta terra.
Amb tot l'afecte del món em despedeixo.
Una abraçada! (en el moment de fer-te-la no saltis sisplau!).
Adéu!!!
Oriol
P.D.: M'estic pensant de crear el club de fans del Monstre de l'Havana, del Matrix-Franqui of l'Havana. Hi ha algú que comparteixi les mateixes inquietuds que jo per crear-lo?

 

Post a Comment

<< Home