<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 23, 2005

L.A. :: Catalanes

Al mateix hostel de L.A. hem topat amb la Marta i la Monica!

L.A. :: Santa Monica i Venice Beach

Aixo es la platja de "Los vigilantes de la playa"Vigilant de la platja (noteu que el banyador es vermell)

Aqui tambe hi ha la platja per fer musculitos (Muscle Beach)

Posta de sol a California

A U.S.A. hem lligat!!


San Francisco

Los Angeles

L.A. :: Matrix 4 (final)

Matrix 4 @ L.A. , com es pot apreciar les forces comencen a fallar :)

L.A. :: Bullrun

Tot sortint del Kodak Theater (on es donen els Oscars(tm)) vam trobar la sortida de la cursa de cotxes Bullrun que va des de los Angeles fins a New York (costa a costa)
Jugador de basket de la NBA, Denis Rodman crec

Friday, July 22, 2005

Offtopic :: Jetlag

Aquesta foto es d una exposicio de San Francisco.


Ja diuen que el jetlag es perjudicial. A nosaltres no ens ha sentat tant malament pero :)

Los Angeles :: Cienciologia

Al cap de poca estona de rondar per L.A. ja ens han enganxat la gent de la ciencologia. Hem assistit a un visita d una hora :)


Per a mes informacio http://www.scientology.org

Arribats a Los Angeles, parada final :(

Hem sortit de bon mati de Las Vegas cap a Los Angeles


Al fondo hi ha "Hollywood"
Thursday, July 21, 2005

Las Vegas :: Hem jugat...i hem perdut...

Desafortunado en el juego...En Francesc va aconseguir perdre totes les jugades (que tambe te cert merit)

Las Vegas :: Showtime!!

Freak show


CasinosCasaments


Veredicte

Las Vegas :: CAT :)

El CAT no es catala :(


Las Vegas :: Fa calor!!

Ens movem entre 40-45 graus celsius


Las Vegas

Las Vegas de dia (arribada)

Las Vegas de nit (primera passejada)
Vaig a seguir passejant :)

Wednesday, July 20, 2005

Matrix 3

Per als fans de la serie de Matrix, aqui teniu la tercera entrega. Matrix @ Death Valley

No es cap doble, es ell mateix

Etapa #3 :: Badwater i pilar

Badwater, dintre de Death Valley, es el punt mes baix (85.5 metres per sota el nivell del mar) d America. Hem fet un pilar, clar que si :)Etapa #3 :: Death Valley

Ens hem llevat a les 4:45 del mati per poder estar al Death Valley de bon mati... despres es impossible intentar fer el turista per alla!!
Nota: Les fotos no fan justicia a la realitat