<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, July 22, 2005

Offtopic :: Jetlag

Aquesta foto es d una exposicio de San Francisco.


Ja diuen que el jetlag es perjudicial. A nosaltres no ens ha sentat tant malament pero :)

5 Comments:

At 1:01 PM, Anonymous Anonymous said...

Hola nens,
quan tot just acaba d'iniciar-se Les Santes d'enguany ja ha aparegut el primer gran escandol. Resulta que el cartell d'enguany és un plagi d'un logotip ja existent. Sí, sí, res de creativitat sinó pura còpia i farsa! Aquesta notícia ha aparegut en diferents mitjans informatius i tot.
Què? ja us heu patejat la resta de diners que us quedaven o què? quan arribeu a Mataró, podríeu anar directament a la Sala Cabañes a interpretar el paper del fill pròdig (versió actualitzada). Jocs, vicis, sectes...(renoi!!!).
Vagi bé per Los Ángeles!!!
Oriol

 
At 3:02 AM, Anonymous Anonymous said...

Que us vagi molt bé la recta final! :D

 
At 5:27 AM, Anonymous Anonymous said...

Bon dia / tarda / nit (no me la jugo fent càlculs horaris).

M'han dit que a Mataró us hi esperen dues dones... Vaja, si sou tres... quina mala sort :P Sempre hi ha combinacions possibles.

Fins aviat

maria

 
At 8:32 AM, Anonymous Anonymous said...

GLÒRIA A LES SANTES!!!
Ja ha començat la festa major de mataró i com cada any la nostra/vostra ciutat bull d'alegria.
Alegria que és Festa Major...(com cantaria La Trinca).
Ja us queden poquets dies per finalitzar la vostra magnífica aventura, i quan s'acabin Les Santes ja arribareu a Mataró de fer les Amèriques.
Que acabeu de passar uns fantàstics dies i fins ben aviat!!!
Per cert, què passa que no doneu senyals de vida? A veure si dieu alguna cosa d'una vegada per totes, ok-mckey?
Una abraçada
Oriol

 
At 9:12 AM, Anonymous Anonymous said...

oriol haures de ser regidor de cultura o turisme de Mataro, vens molt be la ciutat y amb molta alegria je je Fins aviat tambe!

 

Post a Comment

<< Home