<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, May 27, 2006

Ara us toca a vosaltres!!!

Ja estem al juny i ja haurieu de tenir preparat el viatge que fareu aquest estiu!!!
què passa? que encara no? doncs afanyar-se que això ja està aquí.

En principi l'albert està pensant en anar per algun altre continent que no va visitar,
l'oriol no sé què ha pensat, i jo si ho sé: no hi ha viatge. Cal descansar pendre el sol,
però segur que alguna cosa improvisada surtirà.

Escric aquestes línies per explicar-vos algunes altres notícies i és que els 3 aventurers ens
hem compromès a acabar l'explicació detallada del viatge (un dossier per qui vulgui asseventar-se de qüasi tots els detalls i tots els comentaris!!:-) )

També cal anunciar que jo estic imprimint les millors fotos del viatge en format gran d'un metre d'amplada, la veritat és que està quedant molt bé, i ara només cal preparar algun espai per fer alguna exposició, però prepareu-vos que això està al caure, llavors serà el moment per fer
un comiat final i donar la benvinguda a un possible relleu que vosaltres podeu ser els protagonistes, o sigui, que si penseu fer un blog durant la ruta del vostre viatge d'estiu, aquí estarem per llegir-vos i mirar-vos les vostres aventures.

Segur que Willy Foch devia dir alguna frase com:
"Cal conèixer món per entendre a les persones"

records i petons (recuerdos y besos)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home