<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 30, 2005

volem tornar a començar la volta!!!

ara que ja som a caseta... bé, si més no, dos dels membres de l'expedició (l'Albert i l'Uri); en Francesc encara volta pels Estats Units, més concretament per Nova York. En teoria ha de tornar demà (diumenge).
doncs ara que ja som a caseta, i que ja hem pogut constatar que tot continua a lloc, i hem pogut comprovar que les parets de casa continuen dretes, i hem pogut certificar que evidentment a la feina no hi ha hagut cap catàstrofe per la nostra absència, i hem pogut copsar com ens tornàvem a endinsar en aquella mateixa rutina que deixàvem a finals de juny... ara hem vist que un altre mes de vacances no ens aniria malament!!
per descobrir nous paratges, seria millor variar lleugerament el recorregut (això sí, sense anar `mai enrere´!), però com que tampoc tenim dret a demanar més del compte, ens conformem amb repetir la volta que hem fet.
som-hi?

Monday, July 25, 2005

Reflexio 3

Ja des dels estats units amb molta patria per bandera. Es nota que la gent es diferent, l-ambient es diferent, molt bo quan no passa res pero no acabes destar del tot segur de quina seguretat et cobreix les espatlles.
Respecte el menjar... buff... si continuem gaires dies mes ens engraixerem de valent.
I tot aixo es a lo grande, tot, els cotxes, les begudes... tot

B nomes em resten 3 minuts per acabar el comentari. i acabare dient que fare una ultima reflexio mes endavant.

PD. estem fent molts amics i amigues de tots els indrets.
Gracias por todo a todos y todas.
petons fra./)

The end


Aixo s acaba :(

En Francesc continuara un parell de dies a New York, l Oriol i jo tornem avui mateix (arribem dimart a les 19:30 a Bcn via Londres si algu ens vol venir a rebre ;))

Encara posarem alguna cosa mes a la web pero ja sera des de Catalunya i potser en Francesc des de N.Y.

Gracies a tots els que heu anat mirant la web!

From L.A. to Barcelona
Fotos finals a L.A.

Sunday, July 24, 2005

L.A. :: Dia de cine a Universal Studios!Motel de Psycho!