<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 30, 2005

volem tornar a començar la volta!!!

ara que ja som a caseta... bé, si més no, dos dels membres de l'expedició (l'Albert i l'Uri); en Francesc encara volta pels Estats Units, més concretament per Nova York. En teoria ha de tornar demà (diumenge).
doncs ara que ja som a caseta, i que ja hem pogut constatar que tot continua a lloc, i hem pogut comprovar que les parets de casa continuen dretes, i hem pogut certificar que evidentment a la feina no hi ha hagut cap catàstrofe per la nostra absència, i hem pogut copsar com ens tornàvem a endinsar en aquella mateixa rutina que deixàvem a finals de juny... ara hem vist que un altre mes de vacances no ens aniria malament!!
per descobrir nous paratges, seria millor variar lleugerament el recorregut (això sí, sense anar `mai enrere´!), però com que tampoc tenim dret a demanar més del compte, ens conformem amb repetir la volta que hem fet.
som-hi?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home