<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 23, 2005

A U.S.A. hem lligat!!


San Francisco

Los Angeles

3 Comments:

At 5:49 PM, Anonymous Anonymous said...

Òstia Canyi!
Ja els has demanat el messenger a aquestes noies? Semblen m(o)(o)lt simpàtiques.

Per cert, estan bojos aquests americans eh, els que anaven de Batman i Robin especialment.

francesc.duran

 
At 9:30 AM, Anonymous Anonymous said...

observi's un petit detallet: que en Canyi només comparteix aquelles amistats que li semblen oportunes...
;)-uri-

 
At 9:03 AM, Anonymous Anonymous said...

Bueno Albert!!!això si que son amigues eh?

 

Post a Comment

<< Home