<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, July 25, 2005

Reflexio 3

Ja des dels estats units amb molta patria per bandera. Es nota que la gent es diferent, l-ambient es diferent, molt bo quan no passa res pero no acabes destar del tot segur de quina seguretat et cobreix les espatlles.
Respecte el menjar... buff... si continuem gaires dies mes ens engraixerem de valent.
I tot aixo es a lo grande, tot, els cotxes, les begudes... tot

B nomes em resten 3 minuts per acabar el comentari. i acabare dient que fare una ultima reflexio mes endavant.

PD. estem fent molts amics i amigues de tots els indrets.
Gracias por todo a todos y todas.
petons fra./)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home