<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 23, 2005

L.A. :: Catalanes

Al mateix hostel de L.A. hem topat amb la Marta i la Monica!

2 Comments:

At 5:51 PM, Anonymous Anonymous said...

Em començo a ensumar que en aquest travelog hi ha censura de fotos...

francesc.duran

 
At 9:28 AM, Anonymous Anonymous said...

eis,
potser més que "topar" amb la Marta i la Mònica, podríem haver dit que "vam tenir la sort d'haver coincidit" amb les noies de Terrassa, no?! És que...
Ja sabem que després d'un mes de voltar pels móns (i en aquest cas, en el sentit literal de l'expressió), a tothom li agrada posar en pràctica la seva llengua!!! (el seu idioma, vull dir). En fi, que va ser una trobada molt agraïda.
I, noies, si llegiu aquestes línies, que acabeu de tenir un molt bon viatge per terres nordamericanes!


-uri-

 

Post a Comment

<< Home