<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, July 25, 2005

The end


Aixo s acaba :(

En Francesc continuara un parell de dies a New York, l Oriol i jo tornem avui mateix (arribem dimart a les 19:30 a Bcn via Londres si algu ens vol venir a rebre ;))

Encara posarem alguna cosa mes a la web pero ja sera des de Catalunya i potser en Francesc des de N.Y.

Gracies a tots els que heu anat mirant la web!

4 Comments:

At 12:09 AM, Anonymous Anonymous said...

Un viatge mooooooooolt interessant, de debò.

Gràcies a vosaltres per actualitzar-lo tan sovint.

 
At 1:08 AM, Anonymous Anonymous said...

Trobarem a faltar el vostre diari de viatge... :(
Ei, a la pròxima volta al món que feu aviseu-me :D

 
At 9:14 AM, Anonymous Anonymous said...

Genial tius!!!
Ha estat molt xulo poguer seguir totes les vostres aventures a través d'internet.
Bon viatge de retorn i fins ben aviat!!!
Oriol

 
At 9:42 AM, Anonymous Anonymous said...

Bé diuen que tot lo bó s`acaba! Es com si jo acabès el viatge amb vosaltres, em fa una pena. En fi bona tornada, i si algun dia us torneu a animar a fer una escapadeta així ja ens ho comentareu!
Fins aviat!!!
Espero que feu una taula rodona per explicar-nos tot més detalladament!!
Sònia

 

Post a Comment

<< Home