<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 09, 2005

que estiguin alerta, els cangurs!

avui es el dia que ens haviem marcat per menjar cangur. I com que tot el que fins al moment ens hem anat proposant ho hem anat aconseguint (ningu pot dir el contrari), no acabara el dia sense tenir un tros de cangur a l estomac.
el problema es que pensavem anar al zoologic perque alla estavem segurs que en trobariem, i com que els tenen mig engabiats, vam creure que seria mes facil tirar-nos sobre d ells i aixi poder fer alguna queixalada... pero resulta que se ns ha fet tard i al zoo ja han tancat, de manera que ens veurem obligats a sortir de cacera aquesta nit. ei!, i anirem a dormir havent menjat cangur. Paraula dels "maienrere-expeditioners".

1 Comments:

At 4:25 PM, Blogger uriuriu said...

repte aconseguit!!!
les proves, aviat, aqui, a la plana web...

 

Post a Comment

<< Home