<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 02, 2005

primer balanc, acabant ja tokyo...

despres d un primer dia d aeroports, moltes hores de vol i arribada al japo, els seguents dies ens han permes coneixer tokyo i tambe la zona interior del pais.
el segon dia vam fer, sobretot, tokyo, mentre que des del segon dia i fins ahir vam estar a una zona interior de temples immensos i palaus imperials. la pluja no ha deixat d acompanyar nos, pero ens n anem sortint.
hem tingut temps de fer "banyitus", karaokes, visitar un mercat de peix, etc.
avui i dema al mati acabarem de fer tokyo, i dema a la tarda sortim cap a nova zelanda destinacio sydney. ara que ja ens estavem tornant fans de la gastronomia nipona...
seguirem informant!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home