<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, July 07, 2005

Plans per als propers dies: els voltants de Sydney

La ciutat de Sydney ja la tenim practicament del tot apamada. Aquest divendres acabarem de visitar quatre coses que ens queden (sessio de mercat a Chinatown al mati, i la zona de Darling Harbour despres, entre d altres).
A partir d aqui, ens dedicarem a fer un cop d ull als voltants de la ciutat que ens ha acollit aquests darrers dies. Dissabte anirem cap a l interior, cap a les Blue Mountains. Diumenge anirem cap al nord, a les platges de Manly. I despres d un dia de repos (o "dia lliure") que sera dilluns, marxarem tres dies en cotxe cap mes al nord. Anirem tirant fins que ens cansem (o tirarem fins a la meitat de cansar-nos, que despres hem de tornar). La idea inicial era llogar una furgoneta o una autocaravana, pero les empreses que s hi dediquen o les llogaven per setmanes complertes, o no en tenien cap a disposicio. Al final ho farem en cotxe.
Fins al dia d avui, tots i tot be. Els avions arriben a lloc; el cansament ens deixa anar tirant; cap accident ni incident remarcable (a banda d algun estrip de pantalons); els estomacs responen perfectament; els jets lags els superem amb poques poques; etc. En definitiva, tot be.

Seguirem fent cami.

2 Comments:

At 12:10 PM, Anonymous Anonymous said...

Gent,
què tal?
a veure si la Marta ens escriu quatre paraules a tots els "voyeurs" d'aquest Gran Germà. Que escrigui alguna cosa! (deixeu-li fer eh!!!)
Que vagi bé per la Austràlia interior.
Salutacions
Oriol

 
At 12:42 PM, Anonymous Anonymous said...

Bones!!!
A mi s'em va quedar una espineta clavada amb el tema de la no-foto de la Marta amb la serp així que com a prova Australiana proposo que, ja que aneu cap a l'interior, aconseguiu una foto amb serp (o koala,en su defecto!).

Seguiu disfrutant com fins ara!!!!!!

Besos
irma

 

Post a Comment

<< Home