<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, July 15, 2005

ja estem a California!

hem tornat a canviar d estacio. deixant enrere Australia i tot el que aquest continent comporta (entre la llarga llista de coses, l hivern austral), ens hem trobat de nou amb l estiu, en aquest cas amb l estiu nordamerica.
el viatge ha anat be. tot i la vintena d hores de durada (entre Sydney i Auckland, i de Nova Zelanda a San Francisco), ara les hores als avions ja ens passen com si res.
avui comensssa, per tant, la tercera (i ultima...) de les etapes. tot i aixi, encara queden una desena de dies per davant, de manera que encara tenim temps de fer moltes fotos!
tots be de salut, i la linia del cansament prou avall com per comensssar a recorrer els racons dels Estats Units que tenim previst visitar. Aixi que sense perdre mes temps... anem a voltar!
Mai enrere.

3 Comments:

At 8:48 AM, Anonymous Anonymous said...

Gent,
endavant amb les Amèriques! Conqueriu-les! Colonialitzeu-les! Catalanitzeu-les!
A partir d'ara un cop heu arribat vosaltres, res de San Francisco, sinó que es dirà a ulls de tot el món Sant Francesc! (en honor al Franqui). Je, je, je...
Records
Oriol
P.D.: ja sabeu quins pares de vosaltres eren els que us saludaven en un altre missatge anterior?

 
At 1:32 AM, Blogger acanyi said...

Hola,

Jo diria que es cosa dels meus pares :)

Albert.

 
At 6:46 AM, Anonymous Anonymous said...

Doncs no Albert!
Eren els pares del Francesc, que els ha fet il·lusió deixar escrites algunes paraules al vostre weblog i saludar-vos.
Francesc: així que ja saps!! (t'ho imaginaves? t'han sorprès?)
Vagi bé per Las Vegas, a mi també m'agradaria treure-hi el nas. Que guatxi!!!
Salutacions
Oriol

 

Post a Comment

<< Home