<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, July 15, 2005

dies de mes de quaranta hores!!

el viatge segueix. El d ahir va ser el dia mes llarg dels 10.000 i escatx que portem viscuts fins ara: va tenir, segons els calculs aproximats, unes quaranta hores i quart (les primeres dotze i quart les vam passar a Sydney; dues i quart volant de Sydney a Nova Zelanda; tres fent el transbord a Aucland; onze hores de vol cap a San Francisco; i com que quan vam arribar a California eren quarts d una del migdia, vam acabar d arribar a la mitjanit sumant encara onze hores i tres quarts mes al dia 15 de juliol. el resultat: aquestes quaranta hores i escatx en un sol dia.
Avui el dia nomes n ha durat 24, pero tot i aixi tambe s ha fet llarg. Entre altres coses, al mati hem anat a la preso d Alcatraz, i a la tarda hem llogat bicis que ens han permes recorrer bona part de la ciutat. Dema sera el darrer dia a San Francisco.
Dilluns al mati sortim en cotxe cap a Las Vegas, on estarem tres dies. Si entre ruleta i ruleta o entre partida de poquer i partida de poquer trobem alguna estona, ja procurarem donar senyals de vida. Una cosa es evident: mai mai enrere!!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home